Цена за ГеоРадар

Сондажни услуги в Добрич селска

Работа: Сондажни услуги в Добрич селска

 • Стани изпълнител на Сондажни услуги в Добрич селска.

Сондьорски услуги в Добрич селска

 • Сондажи за поливни системи в Добрич селска.

Сондажи за термоотопление в Добрич селска

 • Сондажи за термопомпи в Добрич селска.

Сондажи за отводняване в Добрич селска

 • Пилотни и укрепителни сондажи в Добрич селска.

Професионални Сондажни услуги в Добрич селска

 • Сондажни услуги в Добрич селска.

Сондажни услуги в Добрич селска


» Сондажи в Добрич селска » Сондажни услуги

 • 💧 PRO Drillers Club

Сондажни услуги в Добрич селска

💧 Клуб на професионалните сондьори и в Добрич селска

✅ Сондажни услуги в Добрич селска ☏ 0876501405. Сондажни услуги за клиенти намиращи се на или около адрес ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805. PRO Drillers Club е първа и водеща онлайн платформа в сектора сондиране за вода и сондажни услуги в България.

   Над 50 специалисти и сондажни фирми
  Над 39 сондажни машини на разположение
  Над 500 000 месечни посещения
  Над 600 обработени заявки за услуги месечно

  Сондажни услуги с гарантирано качество и на най-ниски цени в Добрич селска

Клиент с имот около адрес ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805 направи запитване за Сондажни услуги и получи оферти от изпълнители чрез платформата.

 • GROUND WATER е член на клуба от 2021

Проучване за подземна вода с георадар в Добрич селска

Ground Water BG е единствения оторизиран член на Клуба на професионалните сондьори предлагащ услуги по ГеоФизични проучвания за подземна вода в Добрич селска!

Извършва проучвания за подземна вода в цялата страна

Геофизично проучване за вода
Дистанционно търсене на вода с георадар
Заснемане на подземни водни тела
Определяне на дълбочина и дебит
Единствен в Света софтуер за разчтитане и анализ на геофизичен профил
Сканиране на терени в търсене на вода за сондажи

0876401501

Членове на Клуба на професионалните сондьори предлагат сондажни услуги в Добрич селска


 • Сондажи
 • Сондиране - Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване.

Около 96 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове - порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Цени за Сондажни услуги в Добрич селска

 • Сондажни Услуги

 • Сондажи
 • Сондиране - Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване.

Около 96 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове - порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Сондажни услуги в Добрич селска чрез България PRO Drillers Club & bgsondaj.com:

 1. Проектиране на сондажи Добрич селска
 2. Радиестезично търсене на подземна вода Добрич селска
 3. Търсене на подпочвени води Добрич селска
 4. Геофизично откриване на вода Добрич селска
 5. Търсене на вода с георадар Добрич селска
 6. Откриване на вода за сондаж Добрич селска
 7. Геофизично проучване за вода с георадар Добрич селска
 8. Откриване на подземна вода за сондиране Добрич селска
 9. Определяне дълбочината на водоносен слой Добрич селска
 10. Откриване на подземна вода Добрич селска
 11. Определяне дълбочината на подпочвени води Добрич селска
 12. Сондажи за вода Добрич селска
 13. Сондажи и кладенци за вода Добрич селска
 14. Геотермични сондажи Добрич селска
 15. Почистване на сондажи Добрич селска
 16. Цени за сондаж за вода Добрич селска
 17. Изследвания на подземни води Добрич селска
 18. Оценка на находища на минерални води Добрич селска
 19. Проучване на подземни води за водоснабдяване Добрич селска
Сондажни услуги в Добрич селска

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажни услуги
 • Район: Добрич селска

 • Сондажни Услуги

Видове сондажни кладенци

Хидрогеоложко сондиране –  най-често прилаганият метод за проучване и каптиране на подземни водни тела. Чрез този механизъм се изследват също термални и минерални води. С помощта на специални сондажни пробиви се извличат хидрогеоложки данни и се прави профилактика и измерване на водоносните формации. Характерна особеност е тази, че едни и същи съоръжения могат да се използват, както за проучване, така и за експлоатация (добив) на подземни води в Добрич селска.

Проучвателни хидрогеоложки сондажи – имат за цел изясняването на геоложкия разрез в дълбочина – помагат за определянето на литоложкия тип на скалите, дебелината на подземните слоеве, наличието на разломни нарушения, дълбочина на подземните води и други. В повечето случаи се прави ядково сондиране с малък диаметър. След монтажа на проучвателните сондажи, те се премахват или преоборудват, като след това могат да приемат функцията пиезометри или мониторингови кладенци.

Сондажни кладенци – имат за цел каптиране на разкритите с цел провеждане на хидрогеоложки проучвания, изследвания и добив на подземните води за различни цели. Сондажните кладенци представляват строителни съоръжения и се изграждат в съответствие с нормативната уредба. По своята конструкция и предназначение, те се делят на:

 • пиезометри – това са сондажни кладенци с малък диаметър (най-често от 50 до 75 mm) и къс филтър (в повечето случаи това е перфорирана обсадна тръба), които се използват единствено за измерване на хидравличния напор в дадена точка под свободното или пиезометричното ниво на подземните води. Този тип кладенец не е пригоден за добив на вода или вземане на лабораторни проби;
 • мониторингови кладенци – сондажни кладенци, които имат диаметър между 105 и 150 mm оборудвано устие и позволяват, както измерването на нивата, така и вземането на водни проби за качествата на подземните води. Кладенци с по-големи диаметри не са подходящи за вземане на проби, освен ако не се черпят непрекъснато или не се използва дълбочинен пробовземач. Този вид кладенци се дели на 2 вида – отворен и филтров;
 • водочерпателни  кладенци – сондажни кладенци, предназначени за активно водочерпене на подземни води;  техният диаметър е най-често в границите от 150 до 400 mm, а дълбочината им може да достигне 2000 – 3000 m. Същите имат разнообразна конструкция, съобразена с конкретните хидрогеоложки условия и технически параметри на помпеното оборудване. По своето предназначение се делят на тестови, вододобивни и дренажни.

Водочерпателни кладенци. Това са най-разпространените сондажни кладенци, предназначени за експлоатационно водочерпене на подземни води. Диаметърът е най-често в рамките от 150 до 400 mm, докато дълбочината достига 2000 – 3000 m. Те могат да имат различна конфигурация, съобразена с конкретните хидрогеоложки условия и технически параметри на изпомпващото съоръжение. Водочерпателните кладенци се делят на тестови, вододобивни и дренажни:

 • тестовите водочерпателни кладенци се използват за провеждане на опитни водочерпения (хидравлични тестове) с цел определяне на хидрогеоложките параметри;
 • вододобивните кладенци са най-използвани за добив на подземни води за различни цели – водоснабдяване, напояване и др.;
 • дренажните кладенци имат функцията да понижават на нивата на подземните води при различни инженерни дейности или локални интервенции.

В зависимост от силата на налягането на подземните води, водочерпателните кладенци могат да се използват чрез помпа или на самоизлив.

Шахтовите кладенци се използват най-често за каптиране на подземни води до 20 метра. Те се изграждат обикновено чрез изкопаване на земна маса и изграждане на шахта от железобетонни пръстени. На дъното на кладенеца се изгражда обратен филтър, който се състои от няколко слоя пясък и чакъл. Неговата роля е да възпрепятства появата на частици от пласта при изчерпване на водата от кладенеца.

Диаметърът на шахтовия кладенец рядко надвишава 3 – 4 m. Устието му трябва да се уплътнява с глина или бетон. За добив на вода се използват помпи с хоризонтален вал. Конструкцията и външния вид могат да бъдат изградени от различни материали, в зависимост от предпочитанията.

Лъчеви кладенци се използват при плитко разположение на подземните води (до 20 – 30 m) и висока пропускливост на зърнестите геоложки материали. Те представляват шахта, от която излизат няколкохоризонтални дренажни лъча – обикновено между 6 и 12 на брой. Тези лъчи се монтират чрез сондиране и се оборудват с филтри, подобно на шахтовите кладенци.

Шлицовите кладенци са ефективни водовземни съоръжения за сравнително плитко разположени подземни водни тела (до 40 – 50 m) в пролувиални и делувиални геоложки материали. Изграждат се чрез вертикално шнеково сондиране с голям диаметър (800 – 1000 mm) и запълване на сондажния ствол с промит чакъл. Чрез последователно сондиране със застъпване на сондажните пробиви маже да се изгради шлицов кладенец с произволна форма. В централната част на шлицовия кладенец се изгражда тръбен вертикален кладенец, оборудван с филтър и помпа.

биене на сонда за вода Добрич селска

сондажи Добрич селска

сондажи за вода мнения Добрич селска

сондажи за поливане Добрич селска

сондажни дейности фирми Добрич селска

сондажни услуги в Добрич селска

сондиране Добрич селска

сондиране за вода Добрич селска

тръби за сондиране Добрич селска

фирма за сондаж на вода Добрич селска

фирма извършваща сондажи Добрич селска

фирми за сондажи за вода Добрич селска

фирми за сондиране за вода Добрич селска

видове сонди за вода Добрич селска

разрешение за сондаж за вода Добрич селска

ръчен сондаж за вода Добрич селска