Пишете ни

Сондажни услуги в Бяла Варна

Работа: Сондажни услуги в Бяла Варна

 • Стани изпълнител на Сондажни услуги в Бяла Варна.

Сондьорски услуги в Бяла Варна

 • Сондажи за поливни системи в Бяла Варна.

Сондажи за термоотопление в Бяла Варна

 • Сондажи за термопомпи в Бяла Варна.

Сондажи за отводняване в Бяла Варна

 • Пилотни и укрепителни сондажи в Бяла Варна.

Професионални Сондажни услуги в Бяла Варна

 • Сондажни услуги в цяла България.

Сондажни услуги в цяла България


» Сондажи в Бяла Варна » Сондажни услуги

 • Сондажни Услуги

Намерете къде е водата преди да сондирате!

Научете как: Информация и Цени

Сондажни услуги в Бяла Варна

Откриване на минерални и пресни студени води

Единстевен по рода си детектор в Европа

  ✓ До дълбочина 1500 м.

  ✓ Дълбочина от./до в м.

  ✓ Вид на водата

  ✓ Количество на водата

  ✓ Соленост на откритата вода

  ✓ Твърдост на земните пластове

  ✓ Точка за сондаж с GPS координати

  +359876401501

 • Реклама

Къща за гости При Доктора

Уеб портали представящи къщата на Доктора в Дунавската равнина.

WebSite


Local Sparrow ® SEO Software

SE Ranking SEO Software - The Best SEO Tools

Софтуер за изработка на мрежи от динамични уеб портали с цел SEO оптимизация чрез изграждане на хиляди линкове от релевантни по съдържание страници в помощ на бизнес уеб сайтове и онлайн магазини.

WebSite

 • Сондажи
 • Сондиране - Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване.

Около 96 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове - порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Цени за Сондажни услуги в Бяла Варна

 • Сондажни Услуги

Инженерна геология

Експерти на България Ground Water разполагат със значителен опит в геоложките, геотехническите проучвания за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на задания за проучване на строителни площадки и линейни съоръжения, като се отчита досегашния опит и се предвиждат само действително необходимите проучвания и изпитания;
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания и изготвяне на доклади, даващи препоръки за оптимизирането на проектирането и строителството;
 • Лабораторни изследвания на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви;
 • Полеви методи за проучване - Ние от България Ground Water разполагаме с необходимата техника и е в състояние да изпълни следните проучвателни опити: динамични и статични пенетрационни опити, вертикални електросондажи (ВЕС), линейни геофизични проучвания, посредством “георадар”, преносима сондажна апаратура и автосонди;
 • Изследвания и изготвяне на проекти за заздравяване на земната основа при особени строителни почви, върху които ще се извършва строителството.

Възприетият фирмен “know how” за решаването на изброените задачи чрез изготвяне на предварителни геотехнически експертизи, дава възможност за предварителна оценка на рисковите явления и процеси (свлачища, срутища, суфозия, карст и др.) в съответните райони, условията за фундиране и строителство. Успоредно с това в геотехническата експертиза се посочват и предварителни данни за възможностите, които дава площадката (района) за изграждане на собствено водовземно съоръжение.

Изготвянето на експертизата се базира основно на инженерногеоложки и хидрогеоложки оглед, съществуващи архивни данни за района, както и, при необходимост, на специализирани геофизични проучвания. За решаване на широкия кръг от задачи, свързани с инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания, за работен проект, освен познатите традиционни методи (сондажни и проучвателни изработки) фирмата прилага и нетрадиционни методи с което се снижават значително разходите. Това са изследвания на място (пенетрации, срязвания и др.) и геофизични методи на проучване. Те позволяват да се определи геоложкия строеж на земната основа, някои деформационни показатели на строителните почви (еластични модули, коефициент на Поасон и чрез емпирични връзки статичните модули), да се локализират и оценят зоните, засегнати от физикогеоложки явления и процеси като свлачища, карст, разломни зони, степен на напуканост на масива, заблатяване и др.

Геофизичните методи се използуват широко и за търсене на подземни води, което спествява трудоемките сондажни работи, осигурява бързина и дава възможност да се получи практически непрекъсната информация за разглеждания район.

Апаратурата, с която разполагаме, позволява да се прилага комплекс от геофизични методи:

 • Вертикално електрическо сондиране (ВЕС) (класически вариант по привидното съпротивление);
 • Сеизмечно профилиране по метода на пречупените вълни (МПВ) с ударно възбуждане на сеизмичните вълни;
 • Електропрофилиране (симетрично с един или едновременно с няколко разноса на захранващата линия, комбинирано, диполно);
 • Метод на естествени потенциали (ПС);
 • Каротаж (по ?пр и по естествена радиоактивност);
 • Елекромагнитни методи.

Разработените от нас програми за обработка на получената информация в полеви условия са съобразени с изискванията на нормативните документи за нашата страна като при желание на клиента се прилагат и изискванията, заложени в международни стандарти.

Сондажни услуги в Бяла Варна чрез България Ground Water & bgsondaj.com:

 1. Проектиране на сондажи Бяла Варна
 2. Геофизично проучване за вода с георадар Бяла Варна
 3. Радиестезично търсене на подземна вода Бяла Варна
 4. Откриване на вода за сондаж Бяла Варна
 5. Геофизично откриване на вода Бяла Варна
 6. Търсене на вода с георадар Бяла Варна
 7. Определяне дълбочината на подпочвени води Бяла Варна
 8. Откриване на подземна вода за сондиране Бяла Варна
 9. Хидрогеоложки проучвания Бяла Варна
 10. Определяне дълбочината на водоносен слой Бяла Варна
 11. Откриване на подземна вода Бяла Варна
 12. Търсене на подпочвени води Бяла Варна
 13. Сондажи за вода Бяла Варна
 14. Сондажи и кладенци за вода Бяла Варна
 15. Геотермични сондажи Бяла Варна
 16. Почистване на сондажи Бяла Варна
 17. Цени за сондаж за вода Бяла Варна
 18. Изследвания на подземни води Бяла Варна
 19. Оценка на находища на минерални води Бяла Варна
 20. Проучване на подземни води за водоснабдяване Бяла Варна
 21. Почвен анализ и диагностика Бяла Варна
 22. Басейнови дирекции Бяла Варна
 23. Регистрация на кладенци и сондажи Бяла Варна
Сондажни услуги в Бяла Варна

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажни услуги
 • Район: Бяла Варна

 • Информация

Термопомпите въздух-вода: ефективност, икономичност и удобство без аналог

Знаете ли, че по статистически данни приблизително 80% от енергийните разходи на едно домакинство, се дължат на отоплението и подгряването на топлата вода за битови нужди? Искате ли да оптимизирате тези разходи и то по начин, който е лесен и щадящ околната среда? Това е възможно, благодарение на термопомпите въздух-вода.

Ако ви предстои изграждането на нова отоплителна система или обмисляте да подмените остарялата си неефективна такава с нова икономична за вашия дом, обмислете внимателно решението за отопление с иновативната термопомпа на MHI въздух-вода. Tя ще ви помогне да кажете „сбогом“ на високите сметки за отопление, като едновременно с това ще ви осигури здравословна и комфортна среда на живот.

Напоследък все по-често клиентите ни се обръщат към нас с множество запитвания, относно тези  системи, затова помолихме нашите специалисти да дадат отговори на някои от най-често задаваните въпроси по темата.

Какво представляват термопомпите?

Това са хладилни машини, които чрез хладилния агент пренасят топлина от едно място на друго. С други думи, основен принцип на термопомпите е да извличат топлина от външния въздух, след което да я отдадат в помещенията на вашия дом. В по-голямата си разновидност, термопомпите са двупосочни, т.е. те могат както да отопляват, така и да изстудяват помещенията, в които се намират. За да функционират, те използват възобновяеми природни ресурси - въздуха, водата и почвата, без да ги замърсяват.

Термопомпите са изключително удачно и природосъобразно решение за отопление и охлаждане, като в режим на отопление, те могат да бъдат до цели 8 пъти по-ефективни в сравнение с останалите електрически уреди, използвани за отопление през студените месеци.

биене на сонда за вода Бяла Варна

сондажи Бяла Варна

сондажи за вода мнения Бяла Варна

сондажи за поливане Бяла Варна

сондажни дейности фирми Бяла Варна

сондажни услуги в Бяла Варна

сондиране Бяла Варна

сондиране за вода Бяла Варна

тръби за сондиране Бяла Варна

фирма за сондаж на вода Бяла Варна

фирма извършваща сондажи Бяла Варна

фирми за сондажи за вода Бяла Варна

фирми за сондиране за вода Бяла Варна

видове сонди за вода Бяла Варна

разрешение за сондаж за вода Бяла Варна

ръчен сондаж за вода Бяла Варна